Giustaforza II 2-16 Torque Wrench (WITHOUT bit set or wrap)