Giustaforza II 2-16 Torque Wrench (Without bit set or wrap)