Giustaforza II 2-16 Torque Wrench (Without set or wrap)