Giustaforza Mini 1-8 Nm Precision Torque Wrench (WITHOUT bit set or wrap)