Giustaforza Mini 1-8 Nm Precision Torque Wrench (Without bit set or wrap)