Giustaforza Mini 1-8 Nm Precision Torque Wrench (Without set or wrap)