Giustaforza II 2-16 Pro Torque Wrench (WITHOUT bit set or wrap)